EIS EQUIPE

EIS CHEFFEN

Englebert Lara (Spitzki)

Englebert Lara (Spitzki)

Beaver

Chef de colonie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Flammang Raphael (Hawky)

Flammang Raphael (Hawky)

Beaver
Cédric Pépin (Keo)

Cédric Pépin (Keo)

Beaver
Lorang Mika (Tic-Tac)

Lorang Mika (Tic-Tac)

Beaver
Schmitt Lena (Inia)

Schmitt Lena (Inia)

Beaver
Heinen Nora (Quagga)

Heinen Nora (Quagga)

Beaver
Adrien Flammang (Bagheera)

Adrien Flammang (Bagheera)

Wëllef ( Meute )

Chef de Meute - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Catherine Heinen (Kaa)

Catherine Heinen (Kaa)

Wëllef ( Meute )
Harry Lamamra (Baloo)

Harry Lamamra (Baloo)

Wëllef ( Meute )
Anne-Marie Frantz (Tschill)

Anne-Marie Frantz (Tschill)

Wëllef ( Meute )
Ketty Majerus

Ketty Majerus

Troupe (Scouten)

Chef de Troupe - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Charel Simonis

Charel Simonis

Troupe (Scouten)
Max Majerus

Max Majerus

Unité (Explorer)

Chef d'unité - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aleksis PIRON

Aleksis PIRON

Troupe (Scouten)

DE COMITE

 • Guy MOYANO Président (Crotale)
 • Lex SCHMITT Vize-President // chef de group
 • Shelly RESL Secrétaire (Anoa)
 • Paul FEDERMEYER Trésorier (Eyra)
 • Christophe LAMPACH Responsabel HP (Kodiak)
 • Sandra SCHIUMARINI Responsable coopérative (Mouette)
 • Mike KREMER Entretien chalet (Maki)
 • Joël FISCHER Alentours (Tameng)
 • Danielle MAJERUS-SUNNEN Responsable coopérative (Paco)
 • Martine MOECHER Responsable coopérative (Emys)
 • Olivier LAMESCH Location chalet
 • Anne-Sophie FABER Base de données (Soa)
De Comité

Du wëlls Member ginn?

Du hues eng Passioun fir d'Natur? Du hues Spaass an enger Equipe ze schaffen?